Foreningens historie

Foreningen tilvirke

Efter krigen 1848-1850 vågnede der mange steder i Danmark en fædrelandskærlighed frem, som i de følgende årtider skulle give sig udslag i oprettelse af skytteforeninger overalt i Danmark.
I Lollands Posten, søndag d. 27. april 1862 kunne man læse følgende bekendtgørelse (Med datidens sprogbrug og stavemåde)

 

BEKJENTGJØRELSE
Foranlediget af Indenrigsministeriets Circulaire af 1te Febr. og den kjøbenhavnske Centralkommitees Opfordring af 7 de Marts, indbyder Undertegnede herved til Møde paa Maribo Raadhus Torsdagen den 8 de Maj Eftermiddag Kl. 5, for at danne en Skytteforening for Maribo og nærmere Omegn.

Forningens Formaal vil være at udbrede Færdighed i Riffelskydning, og saaledes forbedre og vedligeholde Øvelse i Skydning, samtidig med at udvikle Evnen og styrke Villien til at forsvare Fædrelandet og saaledes virke til at vække den Aand hos Folket, der er den sikreste Borgen for at bevare Frihed og Selvstændighed.
I foreningen kan optages ethvert uberygtet mandsperson, som har naaet 18 Aars Alderen, uden hensyn til Stand eller Stilling, imod et Aarligt Contingent af 1. Rigsdaler.
Ved samme Møde vil blive valgt en Bestyrelse, som har at gjøre Udkast til Love for Skytteforeningen og Regulativ for Skydeøvelserne.

Mariebo, den 25 de April 1862.

H.P. Lunddahl            H. Meinke            H.Mortensen
M.F. Pingel                  Peder Ruus          R.L. Seehuusen
            Lauritz Schrøder               J. Wichfeld

 

Det var den egentlige start af Maribo Skytteforening

Lukket for kommentarer.